خمیازه های همیشه ... Gape forever

خمیازه های همیشه ... Gape forever
مطالب مطبوعاتی من

کسی برایت چای با نعنا دم خواهد کرد

پنجشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳ ق.ظ

خسته بودم؛ مثل تمام لحظه هایی که خانه را مرتب می کردم و به از دست نرفته هایم فکر می کردم. خسته بودم مثل تمام لحظه هایی که کتاب می خواندم و چای می خوردم. مثل تمام لحظه هایی که بی هدف کنار پنجره می ایستادم و به اتفاق های خوبی که در شرف افتادن، برباد رفته بودند، فکر می کردم. مثل تمام لحظه هایی که خواستم ولی نشد، رفتم ولی نرسیدم، دیدم ولی گریه گردم، دوست داشتم ولی تاوان پس دادم...

به مهمانی ام بیا. کسی در این خانه به پیشوازت چراغ روشن خواهد کرد. کسی شاخه های مریم در گلدان خواهد گذاشت و برایت چای با نعنا دم خواهد کرد.

خانه ام سکوت است. پرده ها را کشیده ام و در تنهایی خودم کتاب هایی قدیمی می خوانم. حتی دارد یادم می رود آن روزها چطور صدایت می زدم.

به پنجره های خانه ام نگاه کن. هیچ صورتی دیگر از آن بیرون را بی هدف تماشا نمی کند و به اتفاق های خوبی که در شرف افتادن، برباد رفته بودند، فکر نمی کند. همه چیز از دست رفته است و من پرده ها را کشیده ام...


۹۴/۰۳/۲۸
یاسمن رضائیان yaseman rezaeian